80 éve szereztük vissza Dél-Felvidéket !

A mai nemzeti gyásznapon - a kommunista Vörös Hadsereg 62 évvel ezelőtt kezdte meg az 1956-os szabadságharc vérbefojtását - javaslom az áldozatok és hősök emléke előtti adózás mellett emlékezzünk rá büszkén, hogy két napja volt 80 éve, hogy 1938. november 2-án aláírt első bécsi egyezmény alapján az első világháborúban vétlen Magyar Királyság megcsonkított testéhez visszatérhetett a Felvidék déli része.

A trianoni diktátum első, önrendelkezési jogi és nemzetközi jogi szempontból is messzemenően indokolt revíziója folytán 11 927 km² (az utólagos kiigazításokkal 12 012 km²) elcsatolt területet juttatott vissza hazánknak, 869 ezer fős lakossággal, akik közül 752 ezer fő (86,5%) volt magyar és 117 ezer más nemzetiségű. A döntésnek köszönhetően újra magyar lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Léva és Losonc városa. A magyar honvédség 1938. november 5. és 10. között vonult be a csehszlovák hadsereg által kiürített területre, ahol mindenütt örömmel fogadták őket.

Az Észak felé ! 1938 - A Felvidék felszabadítása c. dokumentumfilm korabeli dokumentumfilm vérfrissítő lelkesítő hatással mutatja be azt a dicső időszakot, amikor alig több mint 18 évvel a magyarság végzetének szánt trianoni diktátumot követően a magyar államvezetés fegyverek nélkül szövetségeseivel karöltve képes volt a diktátum bilincseit igazságos és méltányos keretek között letörni.

„A magyar törvényhozás mélységes áhítattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az elszakított Felvidék egy része húsz évi távollét, szenvedés és az idegen uralommal szemben kifejtett hősies ellenállás után visszatér a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli és a szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő véreit.” - áll a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről szóló 1938. évi XXXIV. törvénycikk preambulumában.

A törvény 1. cikkelye pedig kimondta:

"1. § A magyar törvényhozás jóváhagyóan tudomásul veszi, hogy a magyar királyi kormány a Csehszlovák Köztársaság területéből Magyarországhoz visszacsatolandó területek ügyében döntésre a német birodalmi kormányt és az olasz királyi kormányt kérte fel s hálával emlékezvén meg e baráti nemzetek kormányainak fáradozásairól, a két kormány által a visszacsatolandó területek ügyében Wienben az 1938. évi november hó 2. napján hozott döntést elfogadja és a döntőbírósági határozat értelmében Magyarországnak ítélt felvidéki területeket a magyar állam területéhez visszacsatolja."

A nemzetegyesítés aztán folytatódott: 1939- Kárpátalja, 1940- Észak-Erdély és 1941- Délvidék. A második világháború vérzivatara után megint ránk kényszerítették a bilincset 1947-ben, de a nemzetegyesítés folyamata 71 év után is feltartóztathatatlan, a nemzet egy és oszthatatlan, és a magyarságot legyőzni nem lehet... Sem a visegrádi, sem bármilyen szövetségi együttműködés sem ment fel senkit a magyarság önrendelkezésének biztosítására vonatkozó kötelezettsége alól !

Hajtsunk fejet eleink magyar haza iránti elszántsága és hűsége előtt 80 évvel az első revíziós eredmény után ! Az ő hősiességük és áldozatuk az 1956-os szabadságharc hőseikével egy tőről fakad !

A felvidéki magyarság önrendelkezése ma is megkerülhetetlen és miután a tőlük (és az összes elszakított magyar területen élő nemzettársainktól) ezt az alapvető, megmaradáshoz elengedhetetlen közösségi jogot máig megtagadják és még a magyarság sorsának rendezésére alkalmatlan kisebbségi jogok teljességét sem biztosítják számukra, folytatva a beolvasztás szisztematikus politikáját ezért joggal merül fel az igény a 80 éve sikeresen alkalmazott revíziós módszer akár részbeni alkalmazására, különös tekintettel arra, hogy Csallóköz magyarsága, a Felvidék és a Kárpát-medence több más magyar bástyája még mindig tartja magát...

Képviselői időszakom négy éve (2010-2014) idején az Országgyűlésben és az Európa Tanácsban folyamatosan kiálltam az elcsatolt magyarság önrendelkezése mellett, majd azóta nemzeti jogvédőként is évek óta szorgalmazom az önrendelkezést a felvidéki (és persze az összes elcsatolt) magyarok számára. 4 éve a felvidéki Gútán a Nemzeti Jogvédő Szolgálat által tartott önrendelkezési fórumon is kiálltam ezért:

https://www.youtube.com/watch?v=ABufDnyOi0Y