A magyar igazság és önrendelkezés ügye 104 évvel Trianon után még mindig megoldatlan

(Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjének közleménye- Budapest, 2024. június 4.)

 

104 éve a mai napon írták alá a gyalázatos és igazságtalan trianoni diktátumot, amellyel szétdarabolták a Szent Korona Országát elcsatolva 3,5 millió magyart és a területek kétharmadát.

„Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, minta a magyar néppel, egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszégyenteljesebb napja.” – mondta erről Francesco Nitti, akkori olasz miniszterelnök.

A nemzetgyilkossági kísérlet azonban célját nem érte el. A magyarság él és őrzi életterét, nyelvét, hagyományait, megannyi sorscsapás és hányattatás ellenére, egységes nemzetben gondolkodik és cselekszik, így tervezi jövőjét is a megmaradás és gyarapodás jegyében. Ma is helytálló gróf Apponyi Albert, az akkori magyar tárgyalódelegáció vezetőjének mondata: „A magyarságot papiroson el lehet tüntetni a követelt területekről, meg lehet kísérelni más eszközökkel is a kiirtását és megfélemlítését, de ez a magyarság ma még megvan, él és amíg él, elévülhetetlen jogot formál a nemzeti létéhez, amelyről soha és semmiféle körülmények közt sem fog lemondani.”

Főhajtás és tisztelet minden ősünk és hősünk előtt, akik a múltban és a jelenben áldozatosan cselekedtek és tesznek azért, hogy a 104 évvel ezelőtti nemzetgyilkossági kísérletet túléljünk, megmaradjunk és az 1920-as, majd 1947-es párizsi diktátumokat meghaladjuk.

A nemzetközi jogilag is érvénytelen diktátumokat soha nem fogadhatjuk el és soha nem nyugodhatunk bele.

A revízió éveit leszámítva 104 éve elszakított sorban élő magyar közösségek egyéni és közösségi jogai folyamatosan jelentős korlátozást szenvednek. Önrendelkezési joguk gyakorlását akkor megtagadták, azóta is akadályozzák, létszámuk folyamatosan csökken, a beolvasztás programjai rendszereken átívelően különböző mértékben, de kíméletlenül működnek, ezért nemzeti létkérdés, hogy a nemzet egységesülését szolgáló politika mindenkor érvényesüljön a kormányzat és a hazafias szervezetek ezen cél érdekében összehangolandó működésében.

Az ún. "kisebbségi" jogok sem érvényesülnek, ezek amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, őshonos közösségként, sok helyen tömbben élő nemzetrészeink megmentésére. Cáfolhatatlan tények igazolják, amelyekkel mi nemzeti jogvédők is szembesültünk sokszor misszióink során, hogy nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem működik a magyarok lakta elcsatolt területeken, a kárpátaljai magyarság pedig kifejezetten végveszélyben van.

A magyar igazságnak győznie kell, amely a magyarság mellett egyúttal a Kárpát-medencei népek felemelkedését is eredményezi fogja.

A mára teljesen megbukott békerendszert már csak az tartja össze, hogy nem akarjuk igazából összetörni, megkérdőjelezni. A Kárpát-medence magyar vezetésű 1100 évének sikere áll szemben a trianoni diktátum óta eltelt 104 év elcsatolt területeinket és az ott élő honfitársainkat sújtó erőszakos, de eredménytelen beolvasztási kísérleteivel. Ezért kell a jog által is támogatott magyar igazság mentén újra rendezni a Kárpát-medencei együttélést, hogy a globalizációs nemzetfelszámolási törekvésekkel az itt élő népek egymást tisztelve, egyenjogúan, összefogva, de a magyar önrendelkezést tiszteletben tartva, érvényesítve szállhassanak szembe.

A civilizált, keresztény, értékalapú Európa megmaradásának, amúgy is ingatag békéjének és stabilitásának záloga a magyar - külső vagy belső - önrendelkezési igények mielőbbi teljesítése. Mindenhol ott és olyan formában, ahogy az lehetséges és kívánatos. A nagyhatalmak egy jelentős része már tudja ezt.

Az Európai Unió ma már nyíltan az őshonos európai nemzetek felszámolását, migránsokkal végrehajtott lakosságcserét és a hagyományos európai értékek eltörlését valósítja meg. A kisebbségi sorba taszított őshonos európai nemzetek tagjaitól, de különösen az elcsatolt magyarságtól az EU megtagadja a közösségi jogokat és nem hajlandó védelmükben semmilyen szabályozásra, intézkedésre, miközben az illegális migránsok térnyerését minden eszközzel támogatja.

Ezért is fontos, hogy az európai küzdőtérre olyan képviselőket küldjünk a Kárpát-medencéből, akiktől alappal várhatjuk el a magyar igazság, a magyar önrendelkezés ügyének következetes és kitartó szolgálatát és a hagyományos európai értékek elkötelezett védelmét.

Fel kell arra is készülni, hogy ha az EU-t már nem lehet a mostani nemzetellenes útjáról letéríteni, akkor helyette életre kell hívni a kölcsönös előnyök mentén működő, egyenjogúság elvén alapuló, nemzeti önazonosságot és a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, bevándorlóktól védett, közép-kelet európai együttműködést. De ez nem járhat az elcsatolt magyarok jogfosztottságának eltűrésével, sőt közösségi jogaik, tehát az önrendelkezési joguk érvényesülését meg kell követelni az együttműködés keretében az érintett szomszédos államoktól.

Mondjunk együtt nemet az igazságtalanságra, cselekedjünk együtt a nemzetegyesítésért és valósítsuk meg együtt Szent Pió atya próféciáját:

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!"

Mindezek jegyében gyújtsuk meg minél több helyen szerte a Kárpát-medencében és a világban a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezésére ma este 20:24-kor az Összetartozás Tüzét, Budapesten a Hősök terén !

Isten óvja és vezesse Magyarországot !

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu